Úvodní stránka » Archív

Zpráva č.5 - leden 2010


Tak je to tady! Od 11.ledna 2010. naše sdružení zahájilo příjem

a zpracování trampských sbírek pro Národní muzeum .Důležitý

první krok je za námi, a tak si dovolíme jen heslovitě připomenout,

co mu předcházelo. Vytvořili jsme občanské sdružení, registrovali

ho na Ministerstvu vnitra, uzavřeli smlouvu s Národním muzeem,

schválili logo, dali zhotovit razítka a vývěsní štít na sídlo sdružení

v Hradčanech, přijali zaměstnance na zpracování sbírkového fondu

(popisem, focením, skenováním) před předáním 

  

A teď k tomu, co je třeba v nejbližší době udělat. Během tří až šesti měsíců chceme dokončit vyhledávání lidiček v regionech. Ty budeme postupně kontaktovat a předáme jim naše metodické materiály.. Tyto regionální zpravodaje a jejich oblast zájmu si zakroužkujeme v mapě. Na konci zmíněného přípravného období bychom neměli mít žádná prázdná místa na území České republiky. Tedy alespoň tam, kde se vyskytují trampové. Slovensko je oříšek, na který zatím nemáme dost sil. Jsme však v úzkém spojení s Pekelníkem a sdružením Severka, tedy hlavními nositeli myšlenky trampského muzea na Slovensku. Společně s nimi se pokoušíme hledat cestu pro muzeum trampingu československého. Bude to běh na delší trati, i když už nás slovenští kamarádi navštívili a ochotu spolupracovat dle svých možností přislíbili.
Skvělou spolupráci se nám daří udržovat s Národním muzeem. Přesto, že výstava Outdoor plánovaná na rok 2010, z finančních důvodů nebude, máme přislíbenu putovní výstavu trampingu v roce 2011. Alespoň budeme mít více času shromáždit dostatečně velký sbírkový fond, abychom nemuseli exponáty řešit množstvím zápůjček. Naši spolupráci dokládá i to, že přes tíživou finanční situaci nám Národní muzeum za zpracování sbírkového fondu poskytlo 30 000,- Kč. Tyto prostředky jsme použili na nákup skenerů a další techniky. Také jsme byli vybaveni archivními krabicemi na ukládání a převoz sbírek. Chtěli bychom do příštího čísla uveřejnit naše spolupracovníky, ale musíme mít předem jejich souhlas. Zatím přebíráme materiály sami a kontaktní adresy uvádíme vždy na konci každého článku. Poštovné hradíme z našich prostředků a rádi bychom i do budoucna náklady spojené s cestou od dárce do sídla sdružení hradili.

 

 

 Zpráva č.4 - listopad 2009

 Jak jsme slíbili v minulém čísle, podáváme další zprávu všem čtenářům - a trampským zvláště - o činnosti sdružení NAŠE MUZEUM, o.s. Spolupráce s Národním muzeem přinesla první ovoce v podobě samostatné prezentace trampingu. Výsledek můžete vidět v nové stálé expozici „Křižovatky české a československé státnosti“. v čerstvě rekonstruovaných prostorách Památníku na pražském Vítkově. Vernisáž měla velmi slavnostní ráz. Expozici otevřel osobně pan prezident, nechyběli zástupci vlády, armády a řady českých spolků. Dostali jsme tři pozvánky na vernisáž, takže se mohlo celé naše sdružení zúčastnit.. Co nás potěšilo, bylo umístění naší trampské vitríny hned při vstupu do prvního sálu expozice. Na druhé straně nás zarmoutil výběr vystavených předmětů z námi zapůjčeného souboru. Jak to známe všichni i z jiné činnosti, vše se dělalo ve spěchu a na poslední chvíli. Nemohli jsme se zúčastnit při instalaci exponátů. Po dohodě s autorem výstavy bylo vše za týden napraveno a za naši účinné pomoci se obsah vitríny upravil tak, že můžeme být spokojeni. Mohli jsme použít pro první trampskou vitrínu v prostorách Národního muzea jen ty předměty, které byly k dispozici. Je pro nás dobré poučení, že nelze nechat dělat bez naší spolupráce prezentaci trampských sbírek sice aranžérsky velmi zručné lidi, ale takové, kteří v dané tématice nejsou kovaní. Celkové pojetí výstavy je skvělé, k čemuž přispívá ve velké míře atmosféra monumentální stavby památníku. Prostě se běžte na Vítkov podívat. Podle slov pana prezidenta je to poprvé v historii, kdy bude sloužit budova Památníku na Vítkově všem lidem prostřednictvím výstav, expozic a dalších kulturních akcí.

 

 

 Zprava č.3 - říjen 2009

Trampské muzeum znovu informuje
aneb
„Dobrá věc se podařila…“

Oznamujeme všemu trampstvu, že po mno-haletém tápání a bloudění slepými uličkami, jsme dne 3. srpna tohoto roku podepsali smlouvu o spolupráci s Národním muzeem. Jejím smyslem je pomoc NM při snahách o shromáždění, zpracování, ochraně a hlavně zpřístupnění sbírkových předmětů o dějinách trampingu. Půjde o tramping český, slovenský a také o českoslo-venský tramping v zahraničí. Naše trampování tak došlo odborného uznání jako jedna z nejvýznamnějších volnočasových aktivit během dvacátého a na počátku dvacátého prvního století. 


Nyní nás čeká další důležitý krok, který má pro naši práci zásadní význam. Bude třeba vytvořit tým regionálních zástupců a připravit pro ně jakousi „kuchařku trampského sběratele“. V ní bude srozumi-telně popsáno, co a jak shromažďovat pro dokumentaci trampingu. Její konečnou podobu chceme připravit spolu s osobnostmi českého a slovenského trampingu na setkání v sídle našeho občanského sdružení v Hradčanech u Tišnova dne 3. listopadu tohoto roku. 
Nečekáme od našich hostů žádné aktivity, vyžadující obětovat drahocenný čas nebo nějaké výjimečné pracovní nasazení. Pomůže nám především morální podpora těchto kamarádů, jejichž jména mají v trampském světě zvuk a všeobecnou úctu... 
A jaké jsou tedy naše cíle pro nejbližší období? 


- S pomocí regionálních zástupců vytvořit sbírkový fond, který převezme do své správy a ochrany Národní muzeum. 
- Nezbytnou součástí přípravných prací k zapsání a dokumentaci všech sebraných sbírkových předmětů bude digitalizace, neboli zachycení každé věci tak, aby se dala uložit v nějakým způsobem do počítače ve formě digitální fotografie, naskenováním, nahrávkou. 


- Podle zákonem stanovených podmínek (Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy) provést evidenci všech předmětů a připravit je k předání do Národního muzea. Naše sbírky se tak dostanou přímo pod ochranu státu. 
Setkání regionálních zástupců bude následovat ještě v měsíci listopadu, jakmile zpracujeme výstupy z první schůzky. O výsledcích obou jednání Vás budeme informovat v další zprávě. 

Za občanské sdružení Naše muzeum, o.s. (IČO 26556251) 

Paddy, Prcek, Zuzka

 

Zpráva č.2 - léto 2009

Obracím se tímto po letech znovu na trampskou veřejnost s informacemi o možnosti vzniku muzea, které by dokumentovalo historii trampingu v českých zemích a na Slovensku.

V krátkosti připomínám, že můj článek o trampském muzeu vyšel před téměř pěti lety v trampském tisku a je možné ho ještě najít na http://domov-trampu.home.comcast.net/~domov-trampu/ . Zde v kolonce "Události" v záložce "'Články" si jej může každý přečíst. Od té doby již uplynulo bezmála pět let a mě tato myšlenka stále neopustila. Dnešní situace je však podstatně příznivější. Záleží teď jen na nás, trampech, a zvláště na těch starších a zkušenějších, zda věc dotáhneme do zdárného konce.Co se změnilo?.V prosinci loňského roku jsem měl jednání s PhDr. Markem Junkem, vedoucím oddělení novodobých dějin Národního muzea. Dostal jsem od něj předběžný příslib, že Národní muzeum by mělo zájem o vytvoření sbírkového fondu předmětů z trampského života. Naše sbírky by se staly součástí dokumentace vzniku a vývoje československého státu od počátku 20.století do současnosti. Tímto krokem by se naplnilo to, o čem se mi v posledních letech jen snilo. Vždyť záruka, že vše, co má vypovídající hodnotu pro naše potomky, bude navždy uchováno v Národním muzeu, je to nejlepší, čeho bychom se mohli, my trampové, dočkat. Nedovedu si představit (neznám) větší čest pro každého, kdo chrání, sbírá a uchovává památky na historii trampingu, než zachovat své sbírky v Národním muzeu, kde budou stále přístupné široké veřejnosti. Tyto "trampské poklady" by byly odborně ošetřeny, popsány a chráněny v naší nejváženější muzejní institucí.

Přestože my trampové jsme nebyli nikdy nakloněni vytvářet jakékoliv organizované spolky mimo trampských osad, bude v tomto případě založení občanského sdružení trampských sběratelů z mnoha důvodů nezbytné. Vycházím ze zkušenosti, kterou má skautská organizace. Klub skautských sběratelů Junáka. Ti již s Národním muzeem spolupracují a smlouvu mají uzavřenou. Národní muzeum potřebuje pro další jednání věci znalého partnera právní subjekt a nikoliv jedince.Musí to být spolek lidí, kteří danému sběratelskému okruhu plně rozumějí a stanou se (budou) garantem, že sbírky, které muzeum převezme, mají správnou vypovídající hodnotu. Podle mého názoru je nutné, aby vznikla síť krajových spolupracovníků, kteří by v dané trampské oblasti pomáhali s vyhledáváním a záchranou typických regionálních exponátů, které by

Neoslovuji tím jen kamarády z Čech a Moravy, ale i na Slovensku, jenž vždy patřilo a dodnes patří k naší společné trampské historii. Nesmíme také zapomenout na kamarády, kteří z různých důvodů odcházeli v minulosti do emigrace. Exilový tramping si zaslouží být zdokumentován a měl by se stát významnou součástí naší muzejní expozice. Od roku 1993 jsem byl na všech celosvětových potlaších a zúčastnil jsem se i mnoha dalších akcí našich trampů v exilu v různých částeccharakterizovaly jejich oblast . Obracím se proto na trampské písničkáře, řezbáře, malíře a další trampské tvůrce a sběratele historie, bez nichž by toto velké dílo nemohlo vzniknout.

Pokud se podaří v českých regionech a na Slovensku tým spolupracovníků vytvořit, sejde se jednou nebo dvakrát ročně, aby si vytřídil to, co bude předáno do Národního muzea k trvalému uchování ve sbírkovém fondu. Z těchto fondů, které budou uloženy v depozitáři Národního muzea, se budou vytvářet výstavy, ať už krátkodobé nebo trvalé.

Rovněž zde bude nezbytná spolupráce mezi muzeem a sdru-žením trampských sběratelů. Sám za sebe mohu slíbit, že jsem tyto smysluplné aktivity připraven finančně podporovat. Mnou poskytnuté prostředky by měly směřovat hlavně k založenému občanskému sdružení, dále k úhradě poštovného za zasílání exponátů od dárců muzeu a v neposlední řadě též k vybavení pro budoucí expozici. Rovněž se chystám oslovit přímo některé trampské osobnosti v zahraničí a požádat je o podporu naší společné věci.
Ovšem bez ochoty Vás všech, trampů, kteří mi pomůžete tuto myšlenku uvést do života, nemůže trampské muzeum vzniknout.
Očekávám Vaše názory, připomínky a nabídky spolupráce na kontaktní telefon a adresu:

Miroslav Navrátil - Prcek
Tišnovská 9, Hradčany, 666 03
e-mail :prtis@volny.cz
mobil: +420 737 288 081, skype prcek1233

Vyjádření Národního muzea citát z delší zprávy:
„…Váš text jsem přečetl a naprosto s ním souhlasím a v této podobě nic nebrání jeho zveřejnění.“
PhDr .Marek Junek, vedoucí Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea, Malátova 11, 150 00 Praha 5.

 

 

Zpráva č.1

Setkání „přípravného výboru“ ke vzniku trampského muzea
Hodruša-Hamre 21.-23.11.2003
  1. Muzeum bude vznikat společně, ve spolupráci české a slovenské strany.
  2. Prostory pro muzeum budeme hledat na Moravě, pro příhodnou polohu při hranicích obou států.
  3. Je třeba dobře prostudovat legislativu z oboru muzejnictví v obou zemích a porovnat jejich znění.
  4. Je třeba ujasnit, kdo bude oficiálně zastupovat slovenskou stranu.
  5. Je třeba si vytvořit širší tým spolupracovníků, kteří budou zajišťovat sběr muzejních exponátů v jednotlivých regionech obou republik.
  6. Velkou pozornost bude potřeba věnovat propagaci a mediální podpoře vzniku muzea –uveřejňovat články v časopisech (Puchejř, Western World a další), zajistit relace v různých rádiích, zajistit informace na internetu.
  7. Uspořádáme seminář k problematice vzniku muzea a tvorbě muzejních sbírek, a to v termínu 26.-28.3.2004. Místo konání zajistí slovenská strana.
  8. Všechny zprávy ze setkání „přípravného výboru“ budou průběžně číslovány počínaje touto zprávou.
  9. Zápisy k připomínkování a odsouhlasení slovenskou stranou budou zasílány mailem d“Adymu.
  10. Na jarní seminář bude třeba připravit finanční plán včetně komerčních aktivit muzea, které by zajistili částečnou samofinancovatelnost Osnova rozpočtu musí vycházet z konkrétních podmínek, především v souvislosti z místem, kde bude muzeum situováno.

 

Zapsala: Zuzana