Úvodní stránka » Stanovy
STANOVY občanského sdružení NAŠE MUZEUM, o.s. 


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
 1. Název sdružení je: NAŠE MUZEUM, o.s. (dále jen ”sdružení”);
 2. Sídlem sdružení jsou Hradčany, Tišnovská 9, 666 03 Tišnov.
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky .
 4. Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. , v němž se sdružují zájemci o historii a sběratelství v oboru pobyt v přírodě na území bývalého Československa a v dalších oblastech obývaných Čechy a Slováky v období 20.-21.století. Sdružení je založeno k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti soustřeďování sbírkových materiálů ke zvolenému tématu, vytváření sbírkových celků za účelem ochrany a zachování těchto kulturních hodnot pro budoucnost, dále pak k propagaci těchto hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu zachycení a uchování tohoto ojedinělého fenoménu české společnosti.

 

čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

 1. Vytvoření sbírkového fondu za účelem vzniku muzejní expozice z dějin pobytu v přírodě s hlavním důrazem na tramping a aktivity s ním úzce související.
 2. Ve spolupráci s muzejními institucemi a dalšími odbornými pracovišti vytvořit tematicky vymezený depozitář ze sbírek , získaných činností sdružení.
 3. Pořádat výstavy a další kulturní aktivity k propagaci pobytu v přírodě, zejména trampingu.
 4. Vytvořit ucelený přehled o historii a vývoji trampingu jako významného fenoménu, specifického pro českou a slovenskou občanskou společnost v průběhu dvacátého a na počátku dvacátého prvního století.
 5. Chránit a uchovávat památky a doklady na vývoj aktivit souvisejících s pobytem v přírodě v průběhu celého sledovaného období.
 6. Vyhledávat, aktivizovat a podporovat další zájemce o historii a sběratelství v oblasti pobytu v přírodě.

 

čl. III
Náplň a formy činnosti
 1. Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech sbírání a uchovávání dokumentů hmotné a nehmotné povahy o historii a vývoji pobytu v přírodě, zejména pak:
  — sběratelská a evidenční činnost ve spolupráci s odbornými institucemi, např. muzei, konzervátorskými pracovišti a dalšími.
  — spolupráce s jinými sdruženími, které se rovněž zabývají některou z forem pobytu v přírodě.
  — poskytování poradenských a dalších odborných služeb v oboru činnosti,
  — soustřeďování a poskytování informací uvnitř i vně sdružení,
  — organizování výstav a dalších kulturních akcí k podpoře a propagaci činnosti sdružení a popularizaci jeho aktivit.
  — účast na odborných setkáních, školeních a seminářích z oboru novodobé historie, konzervátorství a ukládání muzejních sbírek,
  — spolupráce s muzejními institucemi na přípravě výstav a expozic se zaměřením na dějiny 20. a 21.století.

 

čl. IV
Členství ve sdružení
 1. Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba.
 2. Přihlášku ke členství přijímá valná hromada Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas účastníků valné hromady, členství vzniká rozhodnutím valné hromady. Člen se přijímá na doporučení jiného člena sdružení, který potvrdí jeho písemnou přihlášku.
 3. Zakládajícím členy sdružení jsou Miroslav Navrátil, Miloš Černý a Zuzana Poláčková. Zákládající členové mohou být řádnými členy sdružení po celou dobu jeho existence. Jeden ze zakládajících členů je vždy členem rady sdružení.
 4. Členství zaniká
  — doručením písemného oznámení člena o vystoupení radě sdružení;
  — rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena;
  — nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
  — úmrtí, zánikem právnické osoby — člena sdružení.
 5. Člen má právo
  — účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  — účastnit se valné hromady, volit orgány sdružení a být do nich volen;
  — předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
  — podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
 6. Člen má povinnost
  — dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružen a svou činností naplňovat cíle sdružení…
  — platit členské příspěvky.
 7. Výši členských příspěvků stanovuje rada sdružení Kromě řádných členů se mohou stát fyzické a právnické osoby čestnými členy sdružení. Čestným členem může být zvolen valnou hromadou každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. Jméno čestného člena smí být používáno k účelům propagace sdružení na základě rozhodnutí rady sdružení.
čl. V
Orgány sdružení
 1. Orgány sdružení jsou:
  — valná hromada
  — rada a předseda sdružení
  — revizor sdružení
čl. VI
Valná hromada
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;
 2. Valnou hromadu svolává výbor sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá rada sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní valnou hromadu, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 3. Valnou hromadu svolá rada sdružení také požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Valná hromada
  — schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
  — volí radu sdružení a revizora
  — schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
  — přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
  — určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
  — může měnit a doplňovat název a stanovy sdružení, a to pouze 2/3 většinou hlasů.
čl. VII
Rada a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
 1. Rada sdružení je nejméně tříčlenná a její funkčním obdobím je tři roky. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost rady sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů .
 2. Rada sdružení řídí sdružení v období mezi valnými hromadami. Schůze rady sdružení je volně přístupná členům sdružení. Rada sdružení
  — na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
  — připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.
 3. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě pouze se souhlasem předsedy.
čl. VIII
Revizor sdružení
 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí valné hromady; jeho funkčním obdobím je tři roky.
 2. řipravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá valné hromadě.
čl. IX
Zásady hospodaření
 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.
čl. X
Okolnosti zániku sdružení
 1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí valné hromady neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.V Hradčanech 25.5.2009